Belang van een goede waterkwaliteit

Voorkom groei van de Legionella bacterie

Om gezondheidsklachten op kantoor te voorkomen is naast een goede luchtkwaliteit ook een goede waterkwaliteit erg belangrijk. Om te weten of het water voldoet aan de gestelde normen, kunt u dit laten onderzoeken via een monsterneming. Afhankelijk van de wensen van het onderzoek, kan dit worden uitgevoerd op diverse parameters, zoals bijvoorbeeld Legionella, lood, E-coli en vele overige parameters. Het is van belang dat de monsterneming wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie, dit vanwege kwaliteitsstandaarden en juiste conclusie. Mocht er na een monstername  toch overschrijdingen naar voren komen, dan kunt u door het adviesbureau op de juiste wijze geadviseerd worden en kunnen de overschrijdingen zo (kosten)efficiënt als mogelijk worden verholpen.

Legionella op de werkvloer

Indien de waterinstallaties op locatie niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de kans op groei van de Legionella bacterie groter, zeker in combinatie met een inactief Legionellabeheer op locatie. Bent u, zoals in artikel 35 omschreven van het Drinkwaterbesluit, een prioritaire locatie, dan bent u zelf verplicht tot het hebben van een actueel Legionella beheersplan en dienen alle verplichtingen uit dit beheersplan te worden uitgevoerd.

Indien u twijfelt of u een dergelijke prioritaire locatie bent of wat u het beste aan Legionellabeheer kunt doen op locatie, dan kunt u het beste advies inwinnen van een BRL6010 adviesbureau. Klik op onderstaande link, zodat u snel passend advies krijgt.

Neem contact op

Risico's van luchtbehandeling

Naar verluidt is 85% van de kantoren in Nederland voorzien van een luchtbehandelingssysteen en/of airco units. Dit zijn in veel opzichten goede voorzieningen welke bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Echter zijn hier ook risico’s aan verbonden. Zonder het correct onderhoud en periodiek inspecteren van dergelijke systemen bestaat de kans dat micro-organismen zich in deze installaties nestelen waardoor gezondheids bedreigende situaties kunnen ontstaan. Wanneer de toegevoegde lucht bevochtigd wordt (anders dan stoom) bestaat er ook een risico omtrent het inademen van vernevelde waterdeeltjes (aerosolen) met de Legionella bacterie. Voor dergelijke systemen is het hebben van een actueel risicoanalyse en beheersplan verplicht.

Neem contact op

Legionella voorkomen

Hoe kan Legionella worden bestreden? Dit is de vraag die vaak wordt gesteld na bovenstaande informatie. Dit kan door een actief Legionellapreventiebeleid te voeren, met een risicoanalyse en beheersplan (door een BRL6010-adviesbureau) als onderliggende basis.

Op basis van een risicoanalyse kan er een legionella beheersplan worden opgesteld. Een deskundige begint met het opstellen van een beheersplan, Een beheersplan bestaat uit onder andere uit de resultaten van de installatiebeschrijving, mogelijke risicopunten, logboeken en vaak een technisch verbeteradvies.

 

Keerklepcontrole

Bij vrijwel alle apparaten welke direct op een waterleidinginstallatie zijn aangesloten, waaronder vaatwassers, wasmachines en sommige koffieautomaten worden terugstroombeveiligingen (ook wel keerkleppen genoemd) toegepast. De keerklep voorkomt dat mogelijk vervuild water terug de waterleiding in stroomt. Om vervuild water te kunnen voorkomen is het belangrijk dat de keerkleppen zich in goede staat bevinden. Zodoende is het wettelijk verplicht om alle controleerbare keerkleppen jaarlijks te laten controleren op de werking, zoals staat omschreven in de waterwerkbladen 1.4G (wettelijke afspraken op het gebied van beheer van leidingwaterinstallaties).

Via onderstaande link kunt u meer informatie inwinnen over de aanwezige keerkleppen bij u op locatie en welk advies hiervoor geldt.

Advies gewenst? Neem contact op

De Legionella bacterie sterft als de temperatuur hoger is dan 60 graden.

Als uw locatie is aangemerkt als ‘prioritair’ bent u verplicht over een risicoanalyse en beheersplan te beschikken en hier actief Legionellabeheer op uit te voeren.

Het drinken van water waarin de Legionella bacterie zich bevindt, vormt geen risico